องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566
กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ชุมชนและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข และโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่โคงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกันเอง " "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ".
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดทุ่งเทพประทานพร ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอโพนสวรรค์ ผู้นำชุมชน และอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลโพนบกเข้าร่วมโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นายยุทธศิลป์ จันทร ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 265 หมู่ 5 ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยสาระสำคัญซื้อวัสดุกีฬา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
เปิดเผยสาระสำคัญปรับปรุงต่อเติมห้องเพื่อเก็บเอกสารงานกิจการสภาฯ
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
เปิดเผยสาระสำคัญโครงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านโพนเพ็ก
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโพนเจิรญ
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านโพนเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดและปรับปรุงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.11 บ้านโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเตียงนอนสองชั้นพร้อมที่นอน
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 24
เดือนนี้3,621
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,966
ทั้งหมด 217,918


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ