องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

โพนบก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โพนสวรรค์ นครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder งานบริหารงานบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการมอบอำนาจ ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file รายงานผลการมอบอำนาจ ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file รายงานผลการมอบอำนาจ ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ ภายในกองการศึกษา ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ ภายในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file การมอบอำนาจหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 107
เดือนนี้3,621
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,966
ทั้งหมด 217,918