messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

play_arrow ประกาศ
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)


งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


ภาพ


รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
216a58

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
"โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โพนบกเกมส์" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567
ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วย
วันเด็ก ปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเดผ้จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2566
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยสาระสำคัญจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่1 บ้านโพนบก
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
เปิดเผยสาระสำคัญซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0202
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโพนเจิรญ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านโพนเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.11 บ้านโพนบก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเตียงนอนสองชั้นพร้อมที่นอน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 108
เดือนนี้1,625
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)64,636
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ