ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพต ๖๕๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง