ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง