ชื่อเรื่อง : จ้างต่อเติมและปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง