ชื่อเรื่อง : ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ จำนวน ๑ ป้ายป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ที่รับสมัครฯ จำนวน ๑ ป้าย โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง