ชื่อเรื่อง : ซื้อป้ายประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกและป้ายประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง