ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยบง หมู่ ๑ บ้านโพนเพ็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง