ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง