ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง