องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 082-8540579
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 082-8540579
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-3966249
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 082-3966249
นายอุบล ตันเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-5857823
นายอุบล ตันเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 098-5857823
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมานพ ขยัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายมานพ ขยัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าสิบตรีอำพร อุดมดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
จ่าสิบตรีอำพร อุดมดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวภรวิภา ขะยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภรวิภา ขะยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววนิดา พันธ์จี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาววนิดา พันธ์จี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวฉัตรติยา พันจี
คนงานทั่วไป
นางสาวฉัตรติยา พันจี
คนงานทั่วไป
นายเอกพจน์ แง้วกุดเรือ
พนักงานขับรถกู้ชีพ/กู้ภัย
นายเอกพจน์ แง้วกุดเรือ
พนักงานขับรถกู้ชีพ/กู้ภัย
นายจักรกฤษ์ โยลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายจักรกฤษ์ โยลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวชมภู่ ยงทอง
แม่บ้าน
นางสาวชมภู่ ยงทอง
แม่บ้าน
นายโชคทวี บุรีขันธ์
คนงานทั่วไป
นายโชคทวี บุรีขันธ์
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรุ่งทิพย์ อนุวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งทิพย์ อนุวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวปิยะพร วีรวัฒนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวปิยะพร วีรวัฒนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนิตยา ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางนิตยา ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวดวงดาว ขันจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวดวงดาว ขันจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวกรรณิกา ต้ายบุญเทียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกรรณิกา ต้ายบุญเทียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
นายพรศักดิ์ ออทอลาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพรศักดิ์ ออทอลาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายบรรดิษฐ์ อนุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายบรรดิษฐ์ อนุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายปีดา ผาไชย
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายปีดา ผาไชย
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นางสาวสิริพรรณ แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริพรรณ แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวจันทร์จิรา ลือรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจันทร์จิรา ลือรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหาร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10