องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายวาสนา ตะวะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0806682549
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0812626646
นายอาทิตย์ บัวลอย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0982147113
นายบุญกอง ขยัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 0801705954
account_box สมาชิกสภา
นายขุนศรี ขยัน
ประธานสภา
โทร : 0986413748
นายสมพร แข็งแรง
รองประธานสภา
โทร : 0858302594
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
เลขานุการสภา
โทร : 0631046131
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 0887818523
นายณรงค์ศักดิ์ ผันสำลี
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : 0834567524
นายตั้ง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 0934352353
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 0832846224
นายสมพร พ่อชมภู
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 0879394093
นายวิชัย การุญ
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 0930121309
นายสฤษดิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 0845128950
นายปรมินทร์ วงค์พันธ์
ส.อบต.หมู่ 11
โทร : 0989848849
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
โทร : 082-8540579
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-3966249
นายอุบล ตันเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-5857823
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
นายธนัช วงษ์ศรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมานพ ขยัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าสิบตรีอำพร อุดมดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวภรวิภา ขะยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววนิดา พันธ์จี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวฉัตรติยา พันจี
คนงานทั่วไป
นายเอกพจน์ แง้วกุดเรือ
พนักงานขับรถกู้ชีพ/กู้ภัย
นายจักรกฤษ์ โยลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวชมภู่ ยงทอง
แม่บ้าน
นายโชคทวี บุรีขันธ์
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรุ่งทิพย์ อนุวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวปิยะพร วีรวัฒนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนิตยา ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวดวงดาว ขันจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวกรรณิกา ต้ายบุญเทียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
นายพรศักดิ์ ออทอลาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายบรรดิษฐ์ อนุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายปีดา ผาไชย
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นางสาวสิริพรรณ แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวจันทร์จิรา ลือรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ