องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนบก
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 179
เดือนนี้ 3,718
เดือนที่แล้ว 5,381
ทั้งหมด 31,150

account_box คณะผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายบัวลา ตะวะนะ
รองนายก อบต.โพนบก
นายบัวลา ตะวะนะ
รองนายก อบต.โพนบก
นางพิณ ศรีโพนทอง
รองนายก อบต.โพนบก
นางพิณ ศรีโพนทอง
รองนายก อบต.โพนบก
นายวิลัย ขันจันทร์
เลขานุการนายก อบต.โพนบก
นายวิลัย ขันจันทร์
เลขานุการนายก อบต.โพนบก
account_box สมาชิกสภา
นายวาสนา ตะวะนะ
ประธานสภา
นายวาสนา ตะวะนะ
ประธานสภา
นายขุนศรี ขยัน
รองประธานสภา
นายขุนศรี ขยัน
รองประธานสภา
นายปฏิทิน ศรีประสงค์
เลขานุการสภา
นายปฏิทิน ศรีประสงค์
เลขานุการสภา
นายอาทิตย์ บัวลอย
ส.อบต.หมู่ 1
นายอาทิตย์ บัวลอย
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมพร ปู่ห้วยพระ
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมพร แข็งแรง
ส.อบต.หมู่ 2
นายสมพร แข็งแรง
ส.อบต.หมู่ 2
นายเจียม เครื่องพันธ์
ส.อบต.หมู่ 3
นายเจียม เครื่องพันธ์
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมจิตร ไชยพรม
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมจิตร ไชยพรม
ส.อบต.หมู่ 3
นายชาคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 4
นายชาคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 4
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
ส.อบต.หมู่ 5
นางสาววันเพ็ญ มาวังผา
ส.อบต.หมู่ 5
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
ส.อบต.หมู่ 5
นายสุรเชษฐ์ คะลีล้วน
ส.อบต.หมู่ 5
นายพิศ ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 6
นายพิศ ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 6
นายต้ัง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6
นายต้ัง เสนาศรี
ส.อบต.หมู่ 6
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7
นายสมัย อุ่มอาสา
ส.อบต.หมู่ 7
นายสมคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 7
นายสมคิด เดชทะศร
ส.อบต.หมู่ 7
นายตุ๋ย สารวัตรแก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นายตุ๋ย สารวัตรแก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นายเสนอ สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 8
นายเสนอ สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 8
นายสากล ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 9
นายสากล ไชยสุระ
ส.อบต.หมู่ 9
นายธานี สิมมา
ส.อบต.หมู่ 9
นายธานี สิมมา
ส.อบต.หมู่ 9
นายสฤทธิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10
นายสฤทธิ์ ทำทาโทษ
ส.อบต.หมู่ 10
นายบุญกอง ขยัน
ส.อบต.หมู่ 10
นายบุญกอง ขยัน
ส.อบต.หมู่ 10
นายชัยญา ออทอลาน
ส.อบต.หมู่ 11
นายชัยญา ออทอลาน
ส.อบต.หมู่ 11
นายลำเพ็น สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 11
นายลำเพ็น สุโพเคน
ส.อบต.หมู่ 11
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปฏิทิน ศรีประสงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายปฏิทิน ศรีประสงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเปรมจิต ผาลาด
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวเปรมจิต ผาลาด
หัวหน้าส่วนการคลัง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
account_box สำนักปลัด
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.จ.อ.สงขลา ฤทธิ์สอยง
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
พ.จ.อ.สงขลา ฤทธิ์สอยง
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาววราพรรณ อุปรีที
บุคลากร
นางสาววราพรรณ อุปรีที
บุคลากร
นางสาวจุรีรัตน์ แซ่เตีย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจุรีรัตน์ แซ่เตีย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายอุทิศ เครื่องพันธ์
พนักงานขับรถ
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายรักตระกูล ผาไชย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายอธิพจน์ หารู้
ผช.จนท.ธุรการ
นายอธิพจน์ หารู้
ผช.จนท.ธุรการ
นายณัฐพล ทมทะวา
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายณัฐพล ทมทะวา
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายสมพงษ์ เสนาศรี
นักการภารโรง
นายสมพงษ์ เสนาศรี
นักการภารโรง
นางสาวกุลชา วังสุขี
คนงานทั่วไป
นางสาวกุลชา วังสุขี
คนงานทั่วไป
นายสมภพ ขยัน
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายสมภพ ขยัน
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
นางสาวจตุพร ยอดมงคล
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
account_box กองคลัง
นางสาวเปรมจิต ผาลาด
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวเปรมจิต ผาลาด
หัวหน้าส่วนการคลัง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจตุพล ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายจตุพล ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางนิตยา ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางนิตยา ทำทาโทษ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวดวงดาว ขันจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวดวงดาว ขันจันทร์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
นายอุบล ตันเสนา
ผอ.กองช่าง
นายปัญญา จิตรปรีดา
นายช่างโยธา
นายปัญญา จิตรปรีดา
นายช่างโยธา
นายพรศักดิ์ ออทอลาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพรศักดิ์ ออทอลาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายบรรดิษฐ์ อนุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายบรรดิษฐ์ อนุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายปีดา ผาไชย
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายปีดา ผาไชย
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายธีรศักดิื ไชยพรม
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายธีรศักดิื ไชยพรม
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายเกรียงไกร วงศ์พันธ์
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายเกรียงไกร วงศ์พันธ์
คนงานประจำรถเก็บขยะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหาร
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
นายธีรวัฒน์ ขันจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพนสวรรค์
public อบต.โพนสวรรค์